องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

บริการพื้นฐานอื่นๆ

            การคมนาคม  การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  ไปยังหมู่บ้านใน         ตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอข้างเคียง  และจังหวัด  มีเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา    ดังนี้

                            -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)

                            -  ทางหลวงแผ่นดินระหว่างหน้าที่ว่าการอำเภอและจังหวัด

                            -  ถนนผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ-หนองปลาหมอ  (ถนน รพช.)

                            -  ถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมู่บ้าน

                            -  ถนนลูกรังเชื่อมภายในหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตร

           การโทรคมนาคม

                            มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน                                       17                            แห่ง 

           บริการไฟฟ้า

                        จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                                                    13                             หมู่บ้าน

                        จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                                       1,711                        ครัวเรือน

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             มีสถานีตำรวจ                                                                       1                           แห่ง

                             สถานีดับเพลิง                                                                       -                            แห่ง

           แหล่งน้ำธรรมชาติ

                            ลำน้ำ,ลำห้วย                                                                          2                           แห่ง

                            บึง, หนอง  และอื่น ๆ                                                            11                         แห่ง

           ข้อมูลอื่นๆ

                             มวลชนจัดตั้ง

                             อปพร.                     จำนวน   53    คน

                             อสม.                       จำนวน   88    คน

                             ตำรวจชุมชน           จำนวน   30    คน

                             ทีมกู้ภัย                   จำนวน   10    คน