วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-๕๖๓๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกขยายหนองน้ำสาธารณะหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการงานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบและกระจก ขนาด ๔ ฟุต ชั้นวาง ๓ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ ขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง