วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ และบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนน บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนดินข้างหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านตอประดู่ หมู่ที่5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 - ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลุบคา หมู่7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง