วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และ โครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 - ทางไปบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนว 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 (ซอยศรราม) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416/6/0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง