วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดิน และซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านพ่อแวง - ทางไปสามแยกบ่อขยะ) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 (ช่วงนาพ่อดิษฐ์ ) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองทับม้า บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง