วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
งานสำรวจและออกแบบพร้อมคิดปริมาณงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเวลา 72 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยเสียว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกลงผิวจราจร จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง