วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลหมอ จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง