วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อคุรภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง