วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสง่า ม.2 และบ้านผักหวาน ม.5 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง