วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อถังขยะแบบฝาครองทรงสี่เหลี่ยม 1 ช่องทิ้ง ขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านระหอกโพธิ์ ม.6 และบ้านหลุบคา ม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุม อบต.หนองปลาหมอ และ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง