วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 125 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินเลียบลำห้วยเสียว พร้อมเสริมดินคันทาง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 (ช่วงหนองนาฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ5636 (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงห้องสุขาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง