วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 1 โครงการ
3  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ
3  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (ช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) ต.โนนศิลา และงานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านผักหวาน หมู่8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2561
ซื้อชุดวัสดุเครื่องเขียนพร้อมกระเป๋า จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง