วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๓ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานซ่อมแซมถนนหินคลุก (โคกบักติ่ง จำนวน 3 ช่วง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างงานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อหลังคารถยนต์กู้ชีพพร้อมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง