วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 (ทางไปบ่อขยะ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดกลาง) บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ. ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางคำปุ่น-ทางไปลานอ้อยวีรดา)ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง