วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๔๖๕๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๓ - ทางไปบ้านร่องดูก ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (สายรอบบ้านคุ้มน้อยทางรถไฟ) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๕ - ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกปูผิวจราจร สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ ๔ ทางไปบ้านระหอกโพธิ์ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ทางไปบ้านหลุบคา ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง