วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ -ทางไปบ้านขอนสัก (สายข้างโรงเรียนบ้านหลุบคา) ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่านลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็กหนองวังม่วง บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ช่วงทางไปบ้านยายลาน)และ(ทางไปบ้านหนองกุง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านผักหวาน หมู่ที่ ๕ (ทางไปโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำห้วยแฮด ทางไปหนองท่าข้าม บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ ช่วง) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ ทางไปลำห้วยเสียว และ สามแยกสายบ้านหนองกุงบ้านร่องดูก จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง