องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี 2561 - 2564

    รายละเอียดข่าว

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี 2561 - 2564 โดย : Bandongbank2 เข้าชม : 4235 พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา ที่ทำการเกษตรกรรม ที่ให้เช่า ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้ ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) ๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓ ๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) ๕. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน ***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย*** อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 043-210592


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2561