องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนง.ส่วนตำบล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ พร้อมนำชุมชน สู่การบริหารการจัดการ

พันธกิจ MISSION

(๑) โครงสร้างพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และหาตลาดมารองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร

(๒) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข็มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๓) การสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตร โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อการเกษตร

(๔) การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการสนับสนุนบุคลากรในมีการศึกษาเพิ่มให้จัดอบรม รักษาฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้รุ่งเรืองสืบไป เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการสาธารณูปโภค และอุปโภค

(๕) การจัดระบบบริหารจัดการ โดยมีภาครัฐ และมีประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมจากทุกส่วนร่วมกัน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้

๒.ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวก สบายและสงบ ปลอดภัย

๓.มีความรู้ความเข้าใจที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาด ได้อย่างมีคุณภาพและราคาสูง

๔.นำความรู้ที่ได้มาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

๕. การจัดระบบบริหารจัดการ จากภาครัฐ เอกชนที่ดีมีการบูรณาการร่วมกัน