องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

 

             วันที่ 25 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย นายจำรัส ปัตตานัง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต โดยได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญา อบต.หนองปลาหมอ สุจริต ดังนี้

"ปฏิญญา อบต. หนองปลาหมอ สุจริต

Subdritictadminitative Organization offNongplamoa

คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ดังนี้

  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ
  2. . เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ สังคม และชุมชน
  3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างอบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

                                                                               25 เมษายน 2565

 

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-10
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-19
2022-10-17
2022-10-11