องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายประจบ โยธาทูล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
โทร. 083-2835474
นางนิตยา สุภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 โทร. 063-5656966
นางบุญสม ศรีทาแก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 โทร. 087-2297413


นายประสงค์ ประชานุกูล
นายนิคม งามบุญสืบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
โทร. 063-5656966
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร. 086-0233261

นายสมศักดิ์ อนุชน นายเกรียงไกร สีพี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
โทร. 098-3782666
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 (นอกเขต)
โทร. 099-9587229


นายวิชิต เศษจันทร์ นางบาลั่น บ้วนนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
โทร. 089-8782952
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5 (นอกเขต)
โทร. 080-7656629


นางรัชนีกร ภูจอมคำ นายพงษ์เดช วงษ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร. 091-0617429
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6 (นอกเขต)
โทร. 062-3406687


นายกัณหา ชมภูน้อย นายบัวลอย เถาพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
โทร. 062-1845025
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7 (นอกเขต)
โทร. 085-6844096


 

นายเสงี่ยม น้อยตำแย
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
โทร. 089-2767697