องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองคลัง

นางประทุมพร  พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ คุณชื่น
-ว่าง-
นางสาวสุชัญญา สิทธิบุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธัญกมล บุญทัน
 นางรัตนา ระว้า
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ผช.จนท.การเงินและบัญชี