องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.nongplamo.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกองสิน  แก่นสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุภารัตน์  เพชรน้อย นางสาวณัฏฐณิฌา  โยคี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก